فراخوان ملي مردمي عربي براي مقابلة با تجاوزات رژیم ایران

اطلاعیه تاسیس

( فراخوان ملي مردمي عربي براي مقابلة با تجاوزات رژیم ایران)

پنج شنبه

18/8/2016

کشورهای عربی به طور كلى و کشورهای خلیج عربی بصورت خاص،هیچ وقت نظامی که بر حاکمیت ایران باشد، مثل نظام حاکم ولایت فقیه ازدورویی و دروغ را تجربه نکردند.

سپس این نظام فاشیستی نژادپرست کار خود را با انقلاب 1979با اجرای کشتارهای دست جمعى ضدملت عرب الاحواز، کرد، بلوچ و ازربايجان جنوبى در جغرافیای جعلی به نام ایران بعد از اینکهوعدهای دروغین و خوابهای رنگین برای ملتهای مظلوم داده بود و دیری نشد تا اینکه همه اين ملتها راسرکوب و چوبه های دار را برای آنها اماده کرد .

وبعد از انکه اين رژيم سلطه خود را بوسیله زور و اعدام نگه داشت، مردم بی گناه و بدون دفاع اينملتها را به دست جلادان و دوستداران نژادپرست و خونخوار نظام مثل صادق خلخالی رییس دادگاهانقلاب و جنرال احمد مدنی فرمانده نیروی دریایی سپرد و

جنگ خود را بر ضد ملت عرب گسترش داد و بر ضد عراق که یکی از بزرگترین کشورهای درحالپیشرفت بود جنگی 8 ساله که در ان تمام کشتزارها و زمینها را به نابودی کشید ماشین ویرانی و جنگنظام اخوندى با وجود بزرگی خسارتهای انسانی و مادی چیزی جز پیروزی قهرمانان ارتش وطنپرستسابق عراق كسب نكرد.

زمان زیادی نگذشته بود که رژیم ولایت فقیه احزابی وابسته به خود را در کشورهای عربی تاسیس کردمثل حزب الله لبنان 1982و شعيهایی در کشورهای خلیج عربی و بعضی کشورهای عربی دیگر تا بتواندبعضی از هواداران فریب خورده خود را در کشورهای عربی را به نفع خود و بضرر کشور خود فردتحریک کند .کشورهای عربی به این امر جدی نگاه نکردند تا اینکه کاری که نباید انجام میگرفت انجامگرفت و کشورهای خلیجی توسط ستون پنج مورد مهاجمه قرار گرفتند .

پس از ان نظام ولایت فقیه صورت واقعی خود که پشت اسلام مخفی بود را نشان داد و در ایام حجسالهای 1986تا 1989 برای ترساندن حجاج اعمالی خارج از انسانیت برای ایجاد رعب و وحشتحجاج انجام داد .

نظام فاشیستی ولایت فقیه به همین اکتفا نکرد و در سال 1994 عربستان سعودی را مورد هجموم قرارداد، این بار خانه ایی مسکونی در شهر الخبر را مورد هجومی وحشیانه قرار داد .

اما عراق را بار دیگر در سال 1991به وسیله مزدوران خود سپاه بدر که از سال 1985 در کنار سپاهپاسداران ایران در پایان جنگ دوم خلیج مورد هجمه قرار داد .

پس از ان پس جنگ امریکا در سال2003 بر ضد عراق نظام ولایت فقیه وارد بغداد شد و به آرزویخود به کمک امریکاییها رسید تا آنجا پایگاهی برای ضربه زدن به تمام ملل منطقه و کشورهای عربیباشد.

همچنین در سال 2011 در كشور بحرین با تحریک ستون پنجم سعی در بهم ریختن وضع موجود و ایجادآشوب در آنجا بود .

در همان سال یعنی 2011با تمام مزدوران خود مثل بسیج ، سپاه و حزب الله لبنان وارد سوریه شد تا آنرا تبدیل به خرابه ایی کند تا اینکه سوریه تبدیل به کشوری ویران با میلیونها مهاجر و آوراره و کشته وزخمی شود .

نظام آخوندی تهران جبهه مزدوران یمن را حرکت داد و سعی در به آشوب کشیدن یمن کرد تا عربستانسعودی مجبور به حرکت در اوردن ارتش خود برای دفاع از مرزهای جنوبی خود شود و از سقوطدولت قانونی یمن و کشته شدن بوسیله مزدوران ایرانى که ایران توانست انها را به مزدور خود تبدیلكرده و نظام آخوندی بصراحت به تامین اسلحه و مهمات آنها اعتراف میکند .

همه این کینه از خروش این نظام خونخواری است که حرکتی نمیکند مگر اینکه بر ضد ملتهای عرب ودولتهای صلح خواه انها باشد و هیچ پایبندی و احترامی به قراردادها انسانی نیست که همه انها را زیر پاگذاشته است .

بنابراین شخصیتها و سازمانهایی عربی تصمیم به تشکیل و اعلام ( فراخوان ملي مردمي عربي برايمقابلة با تجاوزات رژیم ایران) برای رویارویی با تجاوزات نظام اخوندی ایران با تمام وسایل و برملانمودن بازیها و توطئه هایش و توقف جنگ مستمر این نظام خونخوار بر ضد عرب تا بتوانیم دوشادوشهم از اقیانوسها تا خلیج عربی در مقابل این ویروس ایستادگی کنیم .

فراخوان تحت لوای قانون و با استفاده از نیروهای بلقوه عربی از تشکلها، اساتید، نويسنده ها و همهانسانهای روشن بین برای هدفی انسان دوستانه و به دور از تمام وسایل غیر قانونی عمل خواهد کرد .

اعضای انتخاب شده دفتر مرکزی عبارتند از : استاد فیصل الاحوازی دبیر کل (احواز )

مهند النعیمی معاون دبیرکل (سوریه )

وکیل مدافع و مشاور حقوقی خانم شذی جریسات سخنگوی رسمی و مطبوعاتی (اردن )

خانم دکتر نعیمه المحجوبی عضو دفتر مرکزی (مغرب )

دکتر محمد شادی عضو دفتر مرکزی (لبنان )

استاد عبدالرقیب العزانی عضو دفتر مرکزی (یمن)

استاد عبدالله بلوچی عضو دفتر مرکزی (بلوچستان )

و مشاور اول آقای استاد فیصل فولاذ (بحرین )

دفتر مرکزی استراتژی کار و ائتلافهای خود را در آینده نزدیک برای رویارویی با جنگ نظام ایرانیاعلام خواهد کرد.

سخنگوی رسمی و مطبوعاتی

وکیل مدافع و مشاور حقوقی شذی جریسات

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s