تفريسى ديگر در منطقه عبادان نوشته: محمد حزباوي

منطقه اى كه من در براى شما دوستان عزيز از ان سخن خواهم گفت حفار است ايا اين اسم را شنيده اى ؟؟

اين منطقه ما بين محمرة وعبادان ودر شمال غربى عبادان قرار دارد و نهر كارون ان را به دو قسمت تقسيم كرده است كه بنام حفار شرقى وحفار غربى از دير زمان مردمان اين منطقه به كشاورزى ودامپرورى مشغولند و مردمانى عرب نشين واز قبائل عرب معرف الاحواز هستند زندگى خوبى وبا صفا داشتند ودر امنيت ورفاه ودلگرمى چنان به زمينهاى خود علاقمند بودند كه هر سبزيجاتى ويا سيفى كارى خواستى انها مى كاشتند واما با امدن پروژه نيشكر وتصطيح وصاف كردن زمينها وبردن زمين از انها توسط دولت بكلى بافت روستايى را بهم زده وكاشت هر نوع محصولى را به علت شورى كردن اب توسط زهكشى نيشكر دشوار كرده و هم اكنون دولت انها را زير فشار گذاشته كه بايد زمينهايتان را به دولت با اندكى پول واگذار كنيد اگر چنين كارى نكرديد دولت وارد عمل مى شود و زمينها را از شما خواهد گرفت البته ناگفته نماند كه دولت بيشتر زمينها را گرفته و زهكشى كرده.
بعد از مدتى گشت وتفقد من و دوستم ابو احمد ديديم كه زمين هايى كه در قسمت حفار شرقى دولت تصاحب كرده و زهكشى كرده و عمليات اب رسانى را انجام داده و ان زمينها را زير كشت جو در مرحله اول برده بعد به دوستم گفتم كه سرى به حفار غربى بزنيم وبا گذشت از پل جديد حفار كه بروى رودخانه كارون واقع است به زمين هاى حفار غربى رسيديم .تعجب كردم !! زمينهاى حفار غربى مابين رودخانه كارون وجاده كارون تمام زمينها صاف شده !! طورى صاف شده كه هر بينده را به ان جلب مى كند به خودم مى گفتم چرا وقتى دولت مى خواهد چيزى را تملك كند بزودى ان پروژه را به إتمام مى رساند اما بقيه پروژها كه منفتعت ملى دارد يا انجام نمى شود يا نيمه كاره رها مى شود؟
از اهالى سوال كردم چرا زمينهايتان را به دولت داديد ايا بشما دولت پول داده ؟
ابو جواد يكى از ساكنان گفت عمو تو چه مى گويى نمى دانى دولت ايران دولت زورگو است ما را تهديد به قتل كرده اگر رضايت ندهيم.
زمين هايى كه سند صادره شده به ما اندكى پول داده وخود مى دانى اگر كسى ٢٠٠هكتار دارد در قديم دولت ملعون شاهنشاهى به ما فقط ربع و٥٠ هكتار سند وبقيه زمينها را بدون سند گذاشته .
ودولت كنونى واسلامى هم مى گويد زمين هايى كه سند بنام انها صادر نشده به شما تعلق ندارد .
اين چنين زمينهايمان را از ما بردندند و اكنون دولت دارد روى انها كار مى كنند. در واقع مساحت اين زمينها 15الى 20كيلومتر طول در عرض 12الى15 مى باشد.
واين هم تفريسى ديگر از حكومت ايران اسلامى
با ارزوى پيروزى وتصاحب زمينهايمان

محمد حزباوى

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s