بی‌خبری از فعالان مذهبی اهل‌سنت بازداشت شده در بوکان و مهاباد

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ، تاکنون ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ماه، ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ماه ﻭ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۴ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ۱۳۹۳، ﺩﺳﺖﮐﻢ ۹ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻫﻞ‌ﺳﻨﺖ ﮐُﺮﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ (ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ)، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺎوجود ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐُﺮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ تاکنون ﺑﻪ این ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﻫﻞ‌ﺳﻨﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ داده نشده.

ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ کرد، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﻮﯾﺎﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎی ایشان ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ولی ما فکر می‌کنیم این شنیده‌ها صحت نداشته و تنها به‌قصد آزار روانی خانواده‌های بازداشت شدگان عنوان شده است.»

ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦﻣﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﻮﮐﺎﻥ ۵ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻮﺍﺩﯼ، ﻧﺎﻣﻖ ﺩﻟﺪﻝ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻟﯽﺯﺍﺩﻩ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﻭ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ، ﺳﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ﭼﺎﻧﺎ ۳۷ ﺳﺎﻟﻪ، ﺳﻮﺭﺍﻥ ﻓﺎﺗﺤﯽ ۳۲ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺩﯼ ﺁﺫﺭﻡ ۲۷ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ۴ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۳، ﺩﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻫﻞﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻔﻮﺭﯼ (ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﺎﻭﮐﺎﺭ) ﻭ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻗﺪﺭﯼﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﻮﮐﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. اکثر این افراد در چند ماه گذشته از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده‌اند

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s