دستگیری ده ها نفر از فعالان عرب در آستانه ی سالگرد اعتراضات آوریل ۲۰۰۵

arabistan-alahwazاخبار روز: بنا به گزارش های رسیده از اهواز بدلیل نزدیکی سالگرد انتفاضه مردم عرب، دستگیری های وسیعی در مناطق و شهرهای مختلف استان خوزستان در روزهای گذشته صورت گرفته است. منابع محلی می گویند تعداد دستگیر شدگان از ابتدای ماه مارچ امسال مرز ١٦٠ نفر گذشته و تاکنون خانواده ها از وضعیت فرزندان خود اطلاع ندارند. از بین دستگیر شدگان کسانی هستند که بدلیل فعالیتهای فرهنگی و سیاسی، سابقه زندان دارند و بعضی از آنها جزء کسانی هستند که با وثیقه آزاد شده بودند.

به گزارش کریم دحیمی فعال حقوق بشر به نقل از فعالان محلی، هدف از این دستگیری ها ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از تظاهراتی است که هر ساله در ۱۵ آوریل به مناسبت قیام سال ۲۰۰۵ توسط جوانان عرب این منطقه برگزار می شود. در آن روز، شهرها و روستاهای مختلف عرب شاهد تظاهرات گسترده ای در اعتراض به نامه منسوب به محمدعلی ابطحی معاون رئیس جمهور خاتمی و سیاست دولت ایران مبنی بر تغییر بافت جمعیتی مناطق عربی صورت گرفت. بنابر گزارش ها در اعتراضات مذکور ده ها نفر کشته و مجروح و تعداد زیادی از فعالان عرب بازداشت شدند.

الف: نام دستگیر شدگان روز جمعه ١/٣/٢٠١٣
۱-عبدالرضا غبیشاوی ۲-محمد کریمی ٣- جاسم ناصری ۴- قاسم سیمری از أهالی منطقه کوره شهر معشور ۵-سمیرخنافره ۶-عبدالرضا عنافجه ۷- رضا ساعدی ٨-رمضان باوی ۹-جابر ال کثیر ۱۰-عبدالرضا ثامری ۱۱-محمد عبادی ۱۲- عمار موسوی ۱٣-عماد سلامات , از أهالی آبادان

ب:نام دستگیر شدگان روز شنبه ٢/٣/٢٠١٣
۱۴-علی صخراوی ۱۵- هادی خضیری ۱۶نجم مقدم ۱۷-ابراهیم حاج مقدم از اهالی منطقه جراحی شهر معشور

ج: اسامی بازداشت شدگان روز یکشنبه ٣/٣/٢٠١٣
۱٨-جاسم دریس ۱۹- خلف جابری ۲۰-کاظم حزباوی ۲۱-ناصر فاضلی ۲۲- ثامر مطوری از اهالی منطقه دورخوین شهر فلاحیه (شادگان)

د: بازداشت های مورخه ٣/٣/٢٠١٣ تا ٨/٣/٢٠١٣
۲٣-اکرم بدوی ۲۴-مهدی زهیری ۲۵-ناصر حزباوی ۲۶-فاخر حلفی از اهالی کوت عبدالله.
۲۷-کاظم نواصری ۲٨-اسعد نواصری ۲۹-جمال نواصری ٣۰-جلال بدوی ٣۱-رحیم طرفی ٣۲-ابراهیم زرقانی از اهالی کوت نواصر اهواز.٣٣-خلیل شعبانی ٣۴-ماهر خسرجی ٣۵-جلال عموری ٣۶-ضیاء شریفی ٣۷-هادی مزرعه از اهالی منطقه زرگان اهواز.

ه: أسامی بازداشت شدگان روز جمعه ٨/٣/٢٠١٣
٣٨-کریم صالحی ٣۹-عبدالرضا حزباوی ۴۰-محمد باوی ۴۱-جاسم عفراوی از اهالی کوی کوت النواصر اهواز .

ی:دستگیر شدگان روز دوشنبه ۱۱/٣/۲۰۱٣
۴۲-ناجی نواصری ٢٥ ساله ۴٣-کریم هاشمی ٣٣ ساله ۴۴-حیدر کعبی ( ۲۶) ساله ۴۵-عیسی ناصری ( ۲۰) ساله ۴۶- هادی سودانی (۴۰ )ساله ۴۷- رامی ناصری (۱٨) از منطقه جنگیه اهواز ۴٨- خلف هلیجی (۱۹)ساله ۴۹-امین حیدری (٣۵)ساله ۵۰-کاظم حزباوی (۱٨)ساله از اهالی منطقه «ابودبس» شهر اهواز.

ر:روز چهار شنبه ١٣/٣/٢٠١٣ بازداشت یک شهروند عرب اهل روستای «بیت خشان» شهر شوش بنام ۵۱- خلف فرزند ثامر

ز:اسامی دستگیر شدگان مورخه ١٦/٣/٢٠١٣ روز شنبه
۵۲-سیدهاشم فرزند حاج سیدنور (۴٣)ساله ۵٣- عامر فرزند رستم زغیبی (٣۷) ساله ۵۴-جمعه کعبی فرزند عبدالعالی

ط: دستگیرشدگان روز پنج شنبه ۲۱/٣/۲۰۱٣
۵۵-ناجی ثامری ۵۶-هادی ثامری ۵۷-محمد ناصری ۵٨- رضا ناصری ۵۹-حسن زهیری از اهالی ملاشیه اهواز. ۶۰-حبیب بدوی ۶۱ مکی دورقی ۶۲-جعفر دورقی ۶٣-مهدی حزباوی ۶۴-هادی ناصری ۶۵-علی ناصری ۶۶-کاظم هلیجی ۶۷-عارف هلیجی ۶٨-ناجی سواری ۶۹-احمد عموری ۷۰-اسماعیل حیاوی ۷۱-نوروز حیاوی ۷۲-رمضان ناصری ۷٣-جلیل ساعدی ۷۴-هاشم عموری ,از اهالی منطقه «کوت عبدالله»اهواز.۷۵-شهاب حیاوی ۷۶-ایوب عموری ۷۷-سعید سواری ,از اهالی «حصیر آباد» شهر اهواز.۷٨-میثم زهیری ۷۹-محمد شجیراوی ٨۰-سلمان معاوی ٨۱-صادق نواصری ٨۲-مجید سواری از اهالی منطقه جنگیه اهواز.٨٣-ناصر عموری ٨۴-علی حزباوی ٨۵-مزید زرقانی,از اهالی منطقه «قلعه چنعان» شهر اهواز.٨۶-کریم باوی ٨۷-حمزه حاج مقدم ٨٨-امیر ربیحاوی ٨۹-سامی طرفی ۹۰-فاخر جادری ۹۱-هادی غرباوی ۹۲-صباح محول ۹٣-جهاد ناصری ,از اهالی شهر عبادان.

ظ: اسامی بازداشت شدگان مورخه ۲٣/٣/۲۰۱٣
۹۴-کمال خنافره ۹۵-نبیل هاشمی ۹۶- شریف البوصبیح ۹۷- جلال البوغبیش ,از اهالی شهر فلاحیه( شادگان) ۹٨-حسن کعبی فرزند کریم ۹۹- قاسم فرزند سند کعبی ۱۰۰-علی کعبی ۱۰۱- قیس فرزند صدام کعبی ,از روستای «کعب بیت جوی» تابع شهر شوش.

ص: اسامی دستگیر شدگان روز یکشنبه ٢٤/٣/٢٠١٣
۱۰۲-ماهر شریفی ۱۰٣-هادی شریفی ۱۰۴-رحیم عبیات ۱۰۵-ابراهیم موسوی ۱۰۶-رمضان ساعدی ,از اهالی «سیدکریم»شهر اهواز ۱۰۷-علی ناصری ۱۰٨-عاصی بجاری ۱۰۹-مسعود باوی ۱۱۰-مجید مسعودی ۱۱۱- شجاع طرفی ۱۱۲- جلال جلالی ,ساکن شهر اهواز کوی گلستان.

ض: بازداشت شدگان روز دوشنبه ۲۵/٣/۲۰۱٣
۱۱۲-کاظم ثامری ۱۱٣-غازی خضیری ۱۱۴-حبیب تمیمی ۱۱۵-طاهر ربیحاوی ۱۱۶-باقی مزرعه ۱۱۷-مکی مجدم ۱۱٨-عبدالواحد ناصری ۱۱۹-فیصل غرابات ۱۲۰-جاسم فاضلی ۱۲۱-صمد محمدی ۱۲۲-حافظ شعبانی ۱۲٣-یوسف ناصری, از ساکنان کوی مجاهد شهر اهواز.

س: دستگیر شدگان روز سه شنبه ٢٦/٣/٢٠١٣
۱۲۴-محمد صاکی ۱۲۵-حیدر صاکی ۱۲۶- محمدرضا صاکی ۱۲۷-علی بنی صالح, از اهالی شهر حویزه.۱۲٨-هادی فرزند فرحان حیدری ٢٤ سالهساکن گلدشت اهواز ۱۲۹-عقیل حیدری فرزند حسون ٢٧ ساله ۱٣۰-احمد فرزند فرحان حیدری٢٠ ساله ۱٣۱-عدنان حیدری فرزند حسون ,از اهالی کوی پردیس اهواز. ۱٣۲-کریم حمیداوی ۱٣٣-عماد عنافجه ۱٣۴-حمید غانمی ۱٣۵-هادی غانمی ۱٣۶-موسی راشدی ۱٣۷-عیسی کریمی ۱٣٨-جمال ال کثیر ۱٣۹-صادق شریفی ۱۴۰-امیر خسرجی ۱۴۱-جواد سودانی ۱۴۲-فواد سمیری,از ساکنان روستای «طره بخاخ» شهر عبادان.

ش:بازداشت شدگان مورخه ٢٧/٣/٢٠١٣
از شهر حویزه ۱۴٣-محمد عماره مرمضی ٣٥ ساله معلم در شهر حویزه ۱۴۴- احمد حیدری فرزند عبد ٢١ ساله از کوی پردیس اهواز ۱۴۵- حسین طرفی فرزند حسون ساکن کوی جمشید آباد شهر آبادان ۱۴۶- سعید مزرعه فرزند کاظم ساکن منطقه » زویه» شهر اهواز ۱۴۷- علی غبیشاوی از اهالی معشور

ت:دستگیر شدگان روز پنج شنبه ٢٧/٣/٢٠١٣
۱۴۷-ناجی غوابش فرزندحامی (٣۰)ساله ساکن روستای (مالکیه سفلی) شهر خفاجیه( سوسنگرد) شغل وی معلم در شهر حویزه ۱۴٨-بهادر خالدی ۱۴۹-کریم بریهی ۱۵۰-ناجی سواری ۱۵۱-سامی حمیدی ۱۵۲-عنید عیاشی ۱۵٣-مصطفی بدوی ۱۵۴- مهدی بدوی ۱۵۵- قاسم ناصری ۱۵۶- جاسم ناصری ۱۵۷-عباس سواری ۱۵٨-دهر سواری ۱۵۹-عماد جابری ۱۶۰-حامد حزباوی ۱۶۱-علی فاضلی.

Advertisements
این نوشته در Uncategorized ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s