ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۰۵ – هرکس با هدف برهم زدن امنيت کشور به هروسيله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يابه نحو ديگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اينصورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم می شود .

About SAM.susa

SAM.susa
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s